اخبار و مطالب مرتبط با شبکه علم و فناوری

نمونه تستی
سامانه شعف و تور مجازی پارک های علم و فناوری رونمایی شد
معاون پژوهش و فناوری
معاون پژوهش و فناوری

جلسه مجریان پروژه شعف با معاون محترم پژوهش و فناوری و مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری در خصوص ...

مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری